Samen werken aan een sterk en ondernemend Leeuwarden

Missie
Het LOF is verantwoordelijk voor de beschikbare gestelde OZB budgetten, categorie “Niet woning” van de gemeente Leeuwarden. Samen met de betrokken ondernemers en ondernemersverenigingen werkt zij aan de volgende doelstellingen:

  • Het stimuleren van een sterk economisch klimaat gericht op realisatie van duurzame continuïteit en het bevorderen van werkgelegenheid (talentontwikkeling).
  • Het ontwikkelen en bevorderen van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat binnen de gemeente Leeuwarden.
  • Het mede-ontwikkelen en aansluiten bij de legacy van LF2018

Visie
Het LOF ondersteunt, verbindt en adviseert ondernemersverenigingen bij de besteding van het beschikbare budget en behartigt de collectieve belangen in deze binnen de gemeente Leeuwarden. Vanuit de gedachte dat het fonds er is “van, voor en door ondernemers”. Zij financiert aanvragen en projecten die aansluiten bij de doelstellingen en vallen onder de pijlers: Economie, Leefbaarheid, Cultuur, Toerisme en Talentontwikkeling. Het LOF ziet zichzelf als aanjager van initiatieven, verbinder en spreekbuis tussen partijen die elkaar kunnen versterken met de middelen van het LOF.

 

Pijlers van het LOF

Economie
Het LOF wordt vertegenwoordigd door vele bevlogen ondernemers die het kloppend hart vormen van de gemeente Leeuwarden. Samen met deze ondernemers en haar partners wil het LOF zich sterk maken voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hierbij zetten we in op thema’s als duurzaamheid en circulaire economie maar geven we ook aandacht aan actuele economische kansen en bedreigingen (Corona). Daarnaast wil het LOF middels samenwerking en kennisdeling lokaal ondernemerschap stimuleren en een sterke voedingsbodem creëren voor ambitieuze startups en ondernemende jongeren en studenten.

Toerisme/gastvrijheidseconomie
Met een vermelding in Lonely Planet in 2018 is Leeuwarden/Fryslân steeds aantrekkelijker geworden voor toeristen. De combinatie van aantrekkelijke cultuur en natuur zorgen voor grote kansen op het gebied van gastvrijheidseconomie. Daarbij kunnen we de vruchten plukken van een toenemende vraag naar gezond en veilig recreëren in eigen land. Het LOF wil met haar activiteiten een structurele bijdrage leveren aan de toeristische aantrekkingskracht van Leeuwarden. Dit doet ze door samenwerking en kennisdeling, maar ook door toeristische activiteiten en evenementen te stimuleren via haar aanvraagproces.

Cultuur
Met de benoeming van Europese Culturele Hoofdstad in 2018 heeft de gemeente Leeuwarden zich nationaal en internationaal op de kaart gezet. Het LOF heeft hierbij als hoofdsponsor een belangrijke rol gespeeld. Met blockbusters als Mata Hari en Alma Tadema heeft het Fries Museum internationale bekendheid gekregen en heeft LF2018 met haar programma de basis gelegd voor een sterke culturele infrastructuur. Leeuwarden heeft zich tot een bruisende, aantrekkelijke stad ontwikkeld waarbij cultuur een belangrijke aanjager is voor toerisme en economie. Samen met LF2028 en partners wil het LOF verder bouwen aan de legacy van LF2018 en Leeuwarden blijvend op de kaart zetten.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een belangrijke basis voor een sterk economisch klimaat. Door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing zal onze beroepsbevolking drastisch gaan dalen. Daarbij zullen jongeren bij gebrek aan werk, stageplekken en aantrekkelijke voorzieningen sneller wegtrekken richting de randstad. In samenwerking met haar partners wil het LOF talentontwikkeling stimuleren door ondernemers, jongeren en studenten met elkaar te verbinden. Dit doen wij o.a. door aandacht te vragen voor talentontwikkeling in ons aanvraagproces maar ook door kennisdeling en samenwerking met het onderwijsveld.

Leefbaarheid
Naast economische groei en welvaart besteden we steeds meer aandacht aan brede welvaart. Daarbij zijn maatschappelijke betrokkenheid en leefbaarheid belangrijke aandachtsgebieden. De aandacht voor kwetsbare groepen en de grote inzet van vrijwilligers was medebepalend voor het succes van LF2018. Het LOF wil samen met haar partners meer aandacht geven aan leefbaarheid in de gemeente Leeuwarden door het stimuleren van sociaal maatschappelijk ondernemerschap en het bieden van kansen voor vrijwilligers en kwetsbare groepen in haar aanvraagproces.