Criteria voor de reguliere en bovenstedelijke aanvragen

Criteria bovenstedelijke aanvragen

Uitgangspunten:

 • Het bovenstedelijk budget wordt gevuld met een percentage van het totaal beschikbare budget aan trekkingsgelden van het Leeuwarder OndernemersFonds.
 • Het te hanteren percentage wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld door het bestuur en ter kennisneming voorgelegd aan de Raad van Advies. Huidig percentage 15%.
 • Alle wijken/gebieden in de gemeente Leeuwarden dragen evenredig bij.
 • Een bijdrage uit het bovenstedelijk budget is bedoeld voor activiteiten die Leeuwarden zowel in Fryslân als de rest van Nederland op de kaart zetten.
 • Het LOF zet daarbij in op de volgende pijlers en daagt de aanvragers uit daar in hun aanvragen – waar mogelijk – op in te zetten:
   • Economie

   Het LOF wordt vertegenwoordigd door vele bevlogen ondernemers die hart hebben voor hun zaak en zorgen voor een bloeiend economisch klimaat in de gemeente Leeuwarden. Het LOF wil lokaal ondernemerschap stimuleren en hecht waarde aan het feit dat aanvragers samenwerken met lokale ondernemers bij de uitvoering van hun projecten en evenementen. Hierbij vinden we het van belang dat ook startende ondernemers en startups een kans krijgen zichzelf te laten zien.  Zo houden we de gemeente Leeuwarden economisch en cultureel in balans.

   • Talentontwikkeling

   Talentontwikkeling is de basis voor een bloeiend economisch klimaat. Daarbij is het van belang dat jongeren en studenten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen in een inspirerende leer-/werkomgeving. Het LOF wil aanvragers uitdagen om bij de uitvoering hun van projecten en evenementen, waar mogelijk, een aantal werkervaringsplekken beschikbaar te stellen. Hierbij kunnen ook kansen gecreëerd worden vrijwilligers, nieuwkomers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo investeren we samen in een talentvolle en ondernemende gemeente.

   • Cultuur

   Het LOF ziet cultuur als drijvende motor achter de leefbaarheid en economie van Leeuwarden. We vinden het daarbij belangrijk dat cultuur toegankelijk is voor iedereen en het aanbod van culturele evenementen en activiteiten door een brede, diverse groep wordt ontwikkeld. We kijken niet alleen naar de artistieke waarde maar ook maar de impact van een project op bezoekers, deelnemers en omgeving. Voor het totaal van evenementen en activiteiten dat gesteund wordt, hechten we waarde aan een evenwichtige balans tussen: lokaal of internationaal ontwikkeld en groot of kleinschalig.

   • Leefbaarheid

   In een maatschappelijk betrokken gemeente als Leeuwarden draait het naast economie ook over sociale leefbaarheid. Het LOF wil hieraan een bijdrage leveren door het ondersteunen van projecten en evenementen die breed toegankelijk zijn. Hierbij gaat over het inclusie en toegankelijkheid voor mensen met een beperking maar ook voor mensen met een krappe beurs. Wij streven hierbij naar een evenwichtige balans in het aantal betaalde en gratis toegankelijke projecten en evenementen. Zo zorgen we samen voor een sociaal en leefbaar woon-werkklimaat.

   • Toerisme/gastvrijheidseconomie

   Het LOF hecht waarde aan evenementen en projecten die de gemeente Leeuwarden toeristisch op de kaart zetten. Leeuwarden en Friesland hebben met hun rijke historie, cultureel erfgoed en prachtige natuur veel te bieden voor eigen inwoners maar ook voor potentiële toeristen. We willen meer investeren in (tijdelijke) unieke evenementen maar ook in projecten die een structurele bijdrage leveren aan de toeristische aantrekkingskracht van Leeuwarden.

    

  Spelregels:

  • Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de eerst helft van het jaar moeten worden ingediend uiterlijk 31 december van het voorafgaande jaar
  • Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van het jaar moeten worden ingediend uiterlijk 31 mei van dat jaar; als de activiteit plaatsvindt in de maanden juli, augustus of september is er echter ook de mogelijkheid om de aanvraag al in te dienen voor behandeling in januari van dat jaar.
  • De Raad van Advies van het LOF; een vertegenwoordiging van alle verenigingen/collectieven met trekkingsrechten, komt tweemaal per jaar (januari en juli) bijeen om binnengekomen aanvragen te beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria en zal op basis daarvan het bestuur adviseren. De aanvragen worden bij hoofdelijke stemming beoordeeld; 1 stem per ondernemerscollectief.
  • De activiteit vindt plaats in de gemeente Leeuwarden
  • Een door het LOF toegekende bijdrage uit het bovenstedelijk budget is nooit groter dan 25% van de totale begroting van de activiteit.
   Aanvragen voor bedragen < € 5.000 worden niet in behandeling genomen.
  • Ten behoeve van de eindafrekening wordt er door de organisatie (uiterlijk vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit plaatsvindt ) zowel financieel als inhoudelijk verslaglegging gedaan


  Criteria reguliere aanvragen

  • De aanvraag wordt ingediend door een collectief van ondernemers
  • De aanvraag dient een collectief doel
  • De aanvraag is voor een toekomstige activiteit of voorziening in de gemeente Leeuwarden
  • De aanvraag past binnen de beschikbare trekkingsgelden
  • De aanvraag is voorzien van twee originele handtekeningen van bestuurder ondernemerscollectief/aanvrager