Criteria, richtlijnen en spelregels

Criteria aanvragen Gemeentebrede Budget

Het LOF financiert aanvragen en projecten die aansluiten bij de doelstellingen en vallen onder de pijlers: Economie, Leefbaarheid, Cultuur, Toerisme en Talentontwikkeling. Vanuit deze pijlers heeft het LOF een aantal richtlijnen/criteria opgesteld die in de aanvraag verwerkt dienen te worden. Wij adviseren aanvragers bij het indienen van een aanvraag minimaal drie richtlijnen/criteria te verwerken in hun aanvraag.  De aanvraag en de verwerking van de pijlers worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie en verwerkt in een advies aan de Raad van Advies van het LOF.

 • Economie

Het LOF wordt vertegenwoordigd door vele bevlogen ondernemers die hart hebben voor hun zaak en zorgen voor een bloeiend economisch klimaat in de gemeente Leeuwarden. Het LOF wil lokaal ondernemerschap stimuleren en hecht waarde aan het feit dat aanvragers samenwerken met lokale ondernemers bij de uitvoering van hun projecten en evenementen. Hierbij vinden we het van belang dat ook startende ondernemers en startups een kans krijgen zichzelf te laten zien.  Zo houden we de gemeente Leeuwarden economisch en cultureel in balans.

 • Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is de basis voor een bloeiend economisch klimaat. Daarbij is het van belang dat jongeren en studenten de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen in een inspirerende leer-/werkomgeving. Het LOF wil aanvragers uitdagen om bij de uitvoering hun van projecten en evenementen, waar mogelijk, een aantal werkervaringsplekken beschikbaar te stellen. Hierbij kunnen ook kansen gecreëerd worden vrijwilligers, nieuwkomers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo investeren we samen in een talentvolle en ondernemende gemeente.

 • Cultuur

Het LOF ziet cultuur als drijvende motor achter de leefbaarheid en economie van Leeuwarden. We vinden het daarbij belangrijk dat cultuur toegankelijk is voor iedereen en het aanbod van culturele evenementen en activiteiten door een brede, diverse groep wordt ontwikkeld. We kijken niet alleen naar de artistieke waarde maar ook maar de impact van een project op bezoekers, deelnemers en omgeving. Voor het totaal van evenementen en activiteiten dat gesteund wordt, hechten we waarde aan een evenwichtige balans tussen: lokaal of internationaal ontwikkeld en groot of kleinschalig.

 • Leefbaarheid

In een maatschappelijk betrokken gemeente als Leeuwarden draait het naast economie ook om sociale leefbaarheid. Het LOF wil hieraan een bijdrage leveren door het ondersteunen van projecten en evenementen die breed toegankelijk zijn. Hierbij gaat over het inclusie en toegankelijkheid voor mensen met een beperking maar ook voor mensen met een krappe beurs. Wij streven hierbij naar een evenwichtige balans in het aantal betaalde en gratis toegankelijke projecten en evenementen. Zo zorgen we samen voor een sociaal en leefbaar woon-werkklimaat.

 • Toerisme

Het LOF hecht waarde aan evenementen en projecten die de gemeente Leeuwarden toeristisch op de kaart zetten. Leeuwarden en Fryslân hebben met hun rijke historie, cultureel erfgoed en prachtige natuur veel te bieden voor eigen inwoners maar ook voor potentiële toeristen. We willen meer investeren in (tijdelijke) unieke evenementen maar ook in projecten die een structurele bijdrage leveren aan de toeristische aantrekkingskracht van Leeuwarden.

Spelregels

 • Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de eerst helft van het jaar moeten worden ingediend uiterlijk 1 december van het voorafgaande jaar
 • Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van het jaar moeten worden ingediend uiterlijk 1 mei van dat jaar. LET OP: als de activiteit plaatsvindt in de maanden juli, augustus of september is er echter ook de mogelijkheid om de aanvraag al in te dienen voor behandeling in januari van dat jaar.
 • De Raad van Advies van het LOF; een vertegenwoordiging van alle verenigingen/collectieven met trekkingsrechten, komt tweemaal per jaar (februari en juli) bijeen om binnengekomen aanvragen te beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria en zal op basis daarvan het bestuur adviseren. De aanvragen worden bij hoofdelijke stemming beoordeeld; 1 stem per ondernemerscollectief.
  Voorafgaand worden de aanvragen per pijler beoordeeld door een 5-koppige beoordelingscommissie. Ze geven hun oordeel mee aan de verenigingen als advies.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Leeuwarden
 • Een door het LOF toegekende bijdrage uit het gemeentebrede budget is nooit groter dan 25% van de totale begroting van de activiteit.
 • Aanvragen voor bedragen < € 5.000 worden niet in behandeling genomen.
 • Ten behoeve van de eindafrekening wordt er door de organisatie (uiterlijk vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit plaats vindt) zowel financieel als inhoudelijk verslaglegging gedaan.
 • Bij toekenning van een bijdrage wordt 80% van het bedrag uitbetaald; na de goedgekeurde eindafrekening de resterende 20%.
 • Bij toekenning van een bijdrage wordt het LOF-logo meegenomen in de uitingen van het evenement/activiteit
 • Na afloop van de activiteit ontvangt het LOF rechtenvrij fotomateriaal om te publiceren op haar website of social mediakanalen.

Wil je meer lezen over de achtergrond of de totstandkoming van het LOF. Lees dan hier verder.