voor wie is lof?

Het fonds is van en voor de ondernemers. Dat betekent onder meer dat het geld dat via de belastingkas door alle ondernemers wordt opgebracht, ook weer ten goede komt van die ondernemers. Maar de ondernemers moeten, om bij hun geld te komen allianties aangaan, bij voorkeur in de vorm van een vereniging. Er wordt vanuit gegaan dat over een tijd een flink deel van de gemeente georganiseerd is in gebiedsgerichte ondernemersverenigingen. Door de democratische structuur van een vereniging is de inbreng van alle leden gewaarborgd.

De verenigingen krijgen het geld dat is opgebracht in hun werkgebied niet contant in handen. Dat zou immers vergruizing betekenen van het fonds over een hele serie subfondsjes, met alle administratieve zorgen van dien. Het geld blijft in een centrale kas. Maar de verenigingen hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar rato van hun bijdrage aan de belastingkas. Zij kunnen plannen maken en aanvragen indienen ter hoogte van hun trekkingsrecht.
De stichting zelf heeft een bestuur, met statutair geregelde taken en samenstelling. Het bestuur communiceert met de verenigingen. Het bestuur legt een dubbele verantwoording af. Ten eerste aan de ‘adviesraad’ van het fonds. In die adviesraad zitten vertegenwoordigers van de besturen van alle verenigingen die gebruik maken van het fonds. Ten tweede aan de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden vervult immers de incassofunctie van het fonds via de OZB-opslag. De gemeente stelt geen inhoudelijke eisen aan het fonds – de ondernemers zijn volledig autonoom – maar wil uiteraard wel dat de boeken kloppen.

 


home |  afdrukken |  doorsturen